Privatlivspolitik

Ved gennemgang af denne side, vil du opleve at ordet "platform", "system/systemet" eller "app" vil blive brugt som erstatning for Shop.Megahouse.dk systemet.
Senest opdateret august 2019.
Du accepterer denne privatlivspolitik ved at benytte vores platform.

1. Generelt

Denne Persondatapolitik (herefter kaldet politik) er gældende for samtlige oplysninger, du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som medlem eller kunde, eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores platform og app. På siden her kan du blandt andet læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger selve platformen/appen som du vil gør brug af.
Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til vores support side, (du kan finde kontakt informationer derinde).

3. Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:
Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
Dataansvarlig Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.
Databehandler Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
Behandling Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for organisationen.
Særlige kategorier af personoplysninger Oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs, filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger, oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
Persondataforordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
Databeskyttelsesloven Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

4. Formål med Behandlingen af dine Personoplysninger

Som medlem eller som kunde til platformen er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som Point of Sale system.

5. De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:
Når du er kunde hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mailadresse. Såfremt du betaler regningen via bankoverførsel, indsamler vi også dit registrerings- og kontonummer. Herudover indsamler vi information om dine kunder, produkter, nødvendige faktureringsoplysninger m.m.

6. Cookies

På vores app, gør vi brug af ”cookies” eller "device storage" til at indsamle forbrugsstatistik og gemme nødvendige funktionelle oplysninger på din mobil (som caching af dine produkter og kunder for hurtigere loading tider). En cookie kan forekomme som en lille tekstfil eller datafil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du nemmere kan bruge platformen. Vi behandler information om brugeradfærd kun med det formål at forebygge fejl på systemet, som indsamles via cookies.

7. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til flere forskellige formål, afhængig af om du er medlem, kunde, eller om du blot er bruger af vores platform.
Er du medlem, anvender vi dine personoplysninger til at: administrere dit tilhørsforhold og dine kontingentindbetalinger sende dig nødvendig information om nyheder, programmer mv.
Er du kunde, anvender vi dine personoplysninger til at administrere dit bidrag.
Er du alene bruger af vores platform, anvender vi dine personoplysninger til at stille funktionaliteterne på vores system til rådighed for dig udarbejde statistik om din færden på vores app optimere vores app.

8. Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

8.1 Når du er medlem eller kunde hos os, behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan desuden behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for Behandling af dine personoplysninger er Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende, forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.
8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige Personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.
8.3 Er du blot bruger af vores platform, har vi – i begrænset omfang - brug for at kunne administrere de oplysninger, som du selv afgiver til brug for fx cookie-håndtering. Vi kan i nogle tilfælde registrere, hvilke IP-adresser, der har besøgt vores platform. En IP-adresse kan være en personoplysning, og såfremt vi behandler din IP-adresse, så vil det ske på samme grundlag som beskrevet ovenfor under pkt. 8.2.

9. Deling af dine Personoplysninger

Vi kan dele dine Personoplysninger med samarbejdspartnere, som bistår os fx med udførelsen af vores systemer, eller som bistår os med vores IT-drift, hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.
I tillæg til ovenstående deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

10. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger efter nedenstående regler:
Er du kunde eller bruger af vores platform, opbevarer vi de oplysninger, som vi har registreret om dig i op til 5 år.

11. Dine rettigheder

11.1 Indsigt Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os (på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1) kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
11.2 Berigtigelse og sletning Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de Personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
11.3 Begrænsning af behandling Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
11.4 Dataportabilitet Du har ret til at modtage dine Personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
11.5 Indsigelsesret Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende Politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
11.6 Tilbagekaldelse af samtykke Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.
Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til os på support portal. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.
11.7 Du kan skrive til support portal for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.
11.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

12. Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger - fx at oprette dig som kunde.

13. Sikkerhed

I Lanternen er vores behandling af personoplysninger underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til Databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

14. Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

15. Opdatering af denne politik

Lanternen er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel.

Tilbage til forside.